Production

brand443

"All production is for the purpose of ultimately satisfying a consumer”

John Maynard Keynes

PRODUCTION​

Production

โปรดักชั่นหรือการผลิต เป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญ ของกระบวนการที่จะถ่ายทอดผลงานไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ ออกมาเป็นชิ้นงาน  งานโปรดักชั่นที่ดีไม่ว่าจเป็นสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิทัล หรือวีดีโอภาพเคลื่อนไหว คือการผลิตสื่อกลางที่ทำหน้าที่ส่งสารถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างมีคุณภาพกระบวนการผลิตงานออกแบบหรือโฆษณาโดยนักออกแบบมืออาชีพ จึงเปรียบเสมือนการสร้างงานศิลปะที่ต้องถูกผลิตขึ้นด้วยความปราณีต พิถีพิถันในทุกขั้นตอน

งานโปรดักชั่นในแต่ละแขนงต้องผลิตโดยผู้เชี่ยวชาญในแขนงนั้นๆ ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ในการใช้ความรู้และเครื่องมือในการผลิต ในบางการผลิตอาจจะใช้ทีมงานหลายคน เช่นการผลิตวีดีโฆษณาจะประกอบไปด้วย ผู้กำกับ ตากล้อง ทีมงานถ่ายทำ คนตัดต่อ คนทำดนตรี คนพากษ์เสียง เป็นต้น รับผลิตผลงานออกแบบและโฆษณา ด้วยผู้เชี่ยวชาญจาก หัวกะทิ ครีเอทีฟ โซลูชั่น

งานโปรดักชั่น

เลือกมืออาชีพ เลือกทีมครีเอทีฟ จากหัวกะทิ ครีเอทีฟ โซลูชั่น

We'd love to hear from you, please get in touch.​​