Advertising

advertising

"Good advertising does not just circulate information.
It penetrates the public minds with desires and belief"

William Bernbach

Advertising

โฆษณาไม่ว่าจะออฟไลน์ หรือ ออนไลน์ คือสื่อกลางที่ผ่านความคิดสร้างสรรค์ และมีหน้าที่สื่อสารระหว่างแบรนด์กับกลุ่มเป้าหมาย โฆษณาที่ดีต้องมีการกำหนดกลยุทธ์ หาแนวทางที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางการตลาด

ขั้นตอนในการสร้างสรรค์งานโฆษณา

เริ่มจากการทำความเข้าใจโจทย์ (Understand the Assignment) การศึกษาหาข้อมูล (Begin Background Research) พัฒนากลยุทธ์ (Develop Strategy) หาแนวทางความคิดสร้างสรรค์ (Search for Creative Concept) การหาวิธีหรือรูปแบบการนำเสนอ (Figure Out the Execution Details) ผลิตงานโฆษณา (Produce the Advertistment) ส่วนปัจจัยที่นำมาพิจารณากำหนดกลยุทธ์ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของการทำโฆษณา กลุ่มเป้าหมาย จุดขาย บุคลิกภาพของสินค้า และประเภทหรือชนิดของสื่อ

งานโฆษณา

สร้างสรรค์โฆษณาให้น่าสนใจ ด้วยทีมครีเอทีฟ จากหัวกะทิ ครีเอทีฟ โซลูชั่น

We'd love to hear from you, please get in touch.​​